NU VA CESIONAŢI DREPTURILE CU TITLU EXCLUSIV!!!
Prezentul material are un rol informativ fiind în conformitate cu prevederile Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, modificată şi actualizată.


NU cesionaţi drepturile cu titlu exclusiv!!!
În cazul cesiunii exclusive, titularul drepturilor de autor nu mai poate utiliza el însuşi opera în modalităţile, pe termenul şi pentru teritoriul convenit cu cesionarul și nici nu mai poate cesiona drepturile cedate unei alte persoane.

CESIONAŢI NUMAI CU TITLU NEEXCLUSIV
Cesionați-vă drepturile de autor doar în conformitate cu art.39 alin.(3), (5) și (6) din Legea 8/1996 în mod neexclusiv – caz în care puteţi cesiona aceleaşi drepturi şi altor instituţii.
Clauze obligatorii оn contractul de cesiune: 
- drepturile patrimoniale transmise (respectiv reproducerea, distribuirea,comunicarea publică, adaptarea);
- durata cesiunii;
- întinderea cesiunii (teritorialitatea);
- remuneraţia pentru care se cesionează;
- caracterul cesiunii ( cu titlu exclusiv, cu titlu neexclusiv)
Absenţa oricăreia dintre clauzele mai sus menţionate dă dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului.
Nu se pot ceda drepturile patrimoniale privind operele viitoare ale autorului, cesiunea fiind sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cesiunea trebuie să fie limitată în timp.
Preţul cesiunii trebuie să reflecte valoarea operei cesionate.
Remuneraţiile pot fi în sumă fixă sau procentuală.
Cвnd remuneraţia nu este precizată autorul poate solicita în instanţă anularea contractului.
În cazul în care există o disproporţie între remuneraţia prevăzută în contract şi profitul societăţii căreia i s-au cesionat drepturile de autor, titularul de drepturi de autor poate solicita revizuirea condiţiilor financiare din contract.
Însă, în conformitate cu dispozițiile art.1226 Cod civil, obiectul obligației este prestația la care se angajează debitorul. Așadar, obiectul prestației titularului dreptului de autor îl reprezintă transferul dreptului patrimonial, iar al prestației cesionarului, remunerația pe care trebuie să o plătească cedentului.

Nu cesionaţi drepturile prevăzute la obiectul contractului 100% !!!
Contractul poate fi desfiinţat atunci cвnd cesionarul nu utilizează şi nu exploatează opera la parametrii maximi, aducând atingere drepturilor morale şi patrimoniale ale titularilor de drepturi.
Acțiunea de desființare a cesiunii nu poate fi exercitată, potrivit art.47 alin.(3) din Lege, mai devreme de scurgerea a 2 ani de la data cesionării drepturilor patrimoniale asupra unei opere, sau de 3 luni în cazul operelor cedate pentru publicații cotidiene ori de 1 an în cazul publicațiilor periodice.
Lipsa prevederii exemplarului multiplu poate conduce la anularea contractului de către titular.

După perfectarea unui contract de cesiune este obligatoriu ca un exemplar original, semnat de ambele părţi, să vi se înmâneze. Contractul de cesiune are, de asemenea, caracter consensual, adică se încheie în mod valabil prin simplul acord de voințe al părților. Acest caracter rezultă, fără echivoc, din prevederile art.42 din Lege,care stipulează că existența și conținutul contractului de cesiune, cu excepția contractului având ca obiect opere utilizate în presă, se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia.

Lectură Digitală

Lectură Digitală plasează în magazinul său online orice tip de carte* în format digital, fără ca autorii să fie nevoiți să-și cedeze drepturile de autor in favoarea editurii noastre.

  • Av. Protopopescu 5, București
  • 0741 284 311
  • office@lecturadigitala.ro
keyboard_arrow_up